Arzinger & Partners

ZÁJEZDY A NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ NEREALIZOVÁNÍ ZÁJEZDU V DŮSLEDKU PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH OPA

05.05.2020

Navazujeme tímto na naši dřívější informaci k postupu při zrušení zájezdu touto aktualizací, která plyne z nedávno přijatého zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu nazývaného také jako „Lex voucher“.

Cílem tohoto zákona je zmírnit dopady krizových opatření na cestovní kanceláře, jež dříve prodaly svým klientům zájezdy, které nebude možné realizovat v důsledku omezujících epidemiologických opatření přijatých jak v ČR, tak v destinaci zájezdu.

Co je považováno za zájezd?

V prvé řadě je nutné uvést, že zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu: (1) doprava zákazníka, (2) ubytování, (3) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla (4) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není součástí některé ze služeb dříve uvedených (zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení), pokud byly tyto služby cestovního ruchu zakoupeny společně od jednoho podnikatele, zprostředkovatele či např. za jednotnou cenu v rámci jedné smlouvy.

Kdy mohou cestovní kanceláře vystavit poukaz na zájezd?

Měl-li se nebo má-li se konkrétní zájezd konat v době mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020 a takový zájezd byl nebo bude zrušen v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností způsobených epidemií koronaviru, cestovní kanceláře mají možnost využít institutu „ochranné doby“.

Cestovní kanceláře mohou ochrannou dobu „aktivovat“ jedině tak, že to svému zákazníkovi písemně oznámí a zároveň mu vystaví a předají poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených cestovní kanceláři. Cestovní kanceláře jsou dále povinny své zákazníky řádně informovat o všech jejich právech vyplývajících ze zákona Lex voucher a vystavení takového poukazu.

Ochranná doba trvá ode dne, kdy byl zákazníkovi doručen poukaz na zájezd vystavený v souladu s Lex Voucher a končí nejpozději dnem 31. 8. 2021.

V průběhu trvání ochranné doby je odloženo vrácení všech plateb již zaplacených zákazníky na zájezd zrušený v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností souvisejících s epidemií koronaviru.

Zákazník může v průběhu trvání ochranné doby požádat cestovní kancelář o zajištění náhradního zájezdu. Pokud cestovní kancelář zákazníkovi neposkytne náhradní zájezd ve stejné nebo vyšší kvalitě do 30 dnů od jeho žádosti, končí tímto ochranná doba a cestovní kancelář má povinnost vrátit veškeré uhrazené platby zákazníkovi do 14 dnů.

Zákazník nemá povinnost požádat o náhradní zájezd, ani nemusí využít náhradního zájezdu, který mu cestovní kancelář nabídne. V takovém případě má pak cestovní kancelář povinnost vrátit veškeré uhrazené platby zákazníkovi do 14. 9. 2021.

Kdo může odmítnout poukaz na zájezd?

Lex voucher výslovně umožňuje některým skupinám obyvatel, které považuje za zákonodárce za zranitelnější, odmítnout poukaz na zájezd a žádat o vrácení veškerých plateb uhrazených kanceláři.

Jedná se o následující osoby, které byly ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby v tomto postavení:

 držitel průkazu osoby se zdravotním postižením;
 osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání;
 osoba těhotná;
 osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou;
 osoba starší 65 let;
 osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě;
 zaměstnanec, který nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce;
 škola a školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.

Pokud si zákazník spadající do některé ze shora uvedených skupin obyvatel nepřeje využít poukazu na zájezd, je nutné, aby to cestovní kanceláři oznámil.

Ochranná doba pak končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd, přičemž cestovní kancelář je povinna do 14 dnů poté vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem.

Jak postupovat, dokud nebyl zájezd zrušen?

Lex Voucher vychází ze zásady, že smlouvy (tedy i ty o zájezdu) se mají plnit.

Dokud tedy nenastanou mimořádné a nevyhnutelné okolnosti, mající významný dopad na poskytování zájezdu nebo přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu, je třeba postupovat podle smlouvy o zájezdu a hradit cestovní kanceláři zálohy na platby za zájezd. Případné prodlení s placením ceny zájezdu opravňuje cestovní kancelář od smlouvy o zájezdu odstoupit a žádat úhradu odstupného.

Teprve poté, co je jisté, že nastanou či stále trvají takové mimořádné a nevyhnutelné okolnosti, má zákazník a cestovní kancelář právo od smlouvy od zájezdu odstoupit bez povinnosti hradit odstupné.

Lze předpokládat, že zjištění ohledně trvání mimořádných a nevyhnutelných okolností týkajících se samotné realizace zájezdu bude možné učinit teprve v týdnech předcházejících termínu zájezdu. Každý případ by se dle našeho názoru měl však posuzovat individuálně.

Zákazníkovi samozřejmě nadále svědčí právo od smlouvy o zájezdu odstoupit bez udání jakéhokoli důvodu s tím, že v takovém případě má cestovní kancelář nárok na přiměřené odstupné.


K záležitosti cestování a zájezdů se rovněž věnuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které je k této problematice již vytvořilo informační platformu na svých internetových stránkách. Pro podrobnější a aktualizované informace Vám proto doporučujeme sledovat informační portál, který naleznete na níže uvedeném odkazu.

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/cestovani-v-dobe-koronaviru


Dostanete-li se do situace, kdy budete řešit co s nejistým zájezdem, doporučujeme Vám obrátit se na cestovní kancelář a nejprve se u ní informovat, jak k těmto případům přistupuje. Je dobře možné, že některé cestovní kanceláře budou nabízet svým zákazníkům individuálně i jiné možnosti, neupravené v Lex voucher.

Situaci okolo nouzového stavu v souvislosti s epidemií covid-19 nadále bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme.

V případě, že budete potřebovat podrobnější informace nebo se budete potřebovat poradit o konkrétních otázkách, jsme Vám velice rádi k dispozici.

Právní novinky