Arzinger & Partners

ZÁJEZDY, UBYTOVÁNÍ, LETENKY A JÍZDENKY A NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ NEREALIZOVÁNÍ SLUŽEB

06.04.2020

V důsledku epidemie COVID-19 přijala nejprve Vláda ČR a následně Ministerstvo zdravotnictví ČR omezující opatření spočívající v uzavření hranic, zákazu vycestování a zákazu provozu a prodeje ubytovacích služeb. Tato omezující opatření výrazně zasáhla sektor cestování a služeb s tímto spojených, neboť došlo ke zrušení téměř veškerých zahraničních i tuzemských zájezdů, pobytů, mezinárodních letů či autobusových a vlakových spojů.

Níže Vám představujeme základní pravidla, jak můžete postupovat v případě, že máte již zaplacený zájezd, ubytování či letenku, které v důsledku epidemie COVID-19 a souvisejících omezujících opatření nemůžete využít.

1. Zájezd

V prvé řadě je nutné konstatovat, že v důsledku epidemie COVID-19 a přijatých omezujících opatření je povinností cestovních kanceláří a agentur zájezdy, které mají být realizovány v nejbližších dnech a týdnech, bez dalšího zrušit a vrátit svým zákazníkům veškeré částky zaplacené za zájezd. Záleží samozřejmě na Vás, zda se s příslušnou cestovní kanceláří dohodnete na změně termínu. Není to však Vaší povinností.

Důvodem pro zrušení zájezdu je současná nemožnost jeho realizace v důsledku trvajících opatření, spočívajících v omezení volného pohybu osob včetně zákazu vycestování a zákaz provozu a prodeje ubytovacích služeb, které ve svém souhrnu zcela vylučují splnění závazku podle smlouvy o zájezdu.

Pokud jste již zaplatili zájezd u české cestovní kanceláře či agentury (poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu), tj. uzavřeli smlouvu o zájezdu, a cestovní kancelář či agentura zájezd z důvodu epidemie COVID-19 sama doposud nezrušila a nevrátila Vám peníze, můžete od této smlouvy nejlépe před zahájením zájezdu z důvodu opatření souvisejících s epidemií COVID-19 odstoupit a žádat plné vrácení ceny uhrazené za zájezd.

Odstoupení od smlouvy a veškerou komunikaci Vám doporučujeme učinit vždy písemně.

Cestovní kanceláře a agentury Vám mohou namísto zrušení zájezdu nabídnout změnu termínu zájezdu či poukaz na jiný zájezd. Tento postup je možný a z pohledu cestovních kanceláří a agentur pochopitelný. V této souvislosti upozorňujeme, že zásadně nejste povinni namísto vrácení ceny zájezdu přijmout poukaz či změnu termínu. Pokud však přijmete nabídku na změnu zájezdu či poukaz, dojde tímto jednáním ke změně samotné smlouvy o zájezdu a nebudete mít již právo na vrácení zaplacení ceny za zrušený zájezd.

Shora uvedené závěry vycházejí z obecné zákonné úpravy a reflektují současná omezující opatření. Při jejich aplikaci na konkrétní případ bude nezbytné rovněž posoudit podmínky smlouvy o zájezdu a vzájemnou komunikaci, příp. také nabídku cestovní kanceláře nebo agentury na změnu zájezdu.

Závěrem upozorňujeme, že shora uvedené závěry jsou aplikovatelné pouze na smlouvy o zájezdu uzavřené s českými cestovními kancelářemi či agenturami či podle českého práva.

Byl-li zájezd zakoupen u zahraniční cestovní kanceláře nebo agentury, budou se podmínky pro odstoupení obvykle posuzovat podle práva země, kde cestovní kancelář či agentura sídlí.

2. Ubytování

V případě, že máte rezervované či již zaplacené ubytování, a z důvodu omezujících opatření není možné, abyste ubytování využili, bude Váš nárok na vrácení ceny za ubytování záležet na více faktorech, jimiž jsou především místo ubytování a způsob sjednání ubytování, případně také doba provedení rezervace ubytování

A. Místo ubytování

Je-li místo ubytování na území České republiky, zaplacená cena za ubytování objednané před vznikem epidemie COVID-19, které bylo zrušeno v důsledku omezujících opatření, by měla být bez dalšího poskytovateli ubytování vrácena, neboť nebyl závazek z jeho strany splněn.

Je-li místo ubytování v zahraničí, případný nárok na vrácení ceny za ubytování se bude posuzovat obvykle podle práva země, kde mělo být ubytování poskytnuto. Nelze tedy zaručit ani vyloučit, že v tomto případě vznikne nárok na vrácení plné ceny za již zaplacené ubytování, které nebude moci být využito v důsledku českých omezujících opatření.

B. Způsob sjednání ubytování
Dále je třeba rovněž rozlišovat situace, kdy bylo ubytování sjednání napřímo s poskytovatelem ubytování a kdy bylo ubytování sjednáno přes prostředníka (např. Booking.com, Airbnb apod.).

Bylo-li ubytování sjednáno tzv. napřímo, uplatní se bez dalšího závěry uvedené v bodě ad A. Tento závěr platí rovněž pro ubytování rezervované přes server Booking.com, neboť i v tomto případě uzavírá zákazník smlouvu přímo s poskytovatelem ubytování.

Bylo-li však ubytování sjednáno přes zprostředkovatele (vyjma Booking.com), nelze další postup paušalizovat a je nezbytné se seznámit s podmínkami zprostředkovatele. Zprostředkovatelé mají povětšinou již připraveny informace pro své zákazníky na svých internetových stránkách.

Pro Vaši informaci uvádíme, že jeden z největších zprostředkovatelů sdíleného ubytování Airbnb deklaroval, že jeho zákazníkům bude poskytnuta finanční náhrada ve výši ceny zájezdu anebo připsán cestovní kredit v případě zrušení pobytu rezervovaného do 14. 3. 2020, s datem příjezdu od 14. 3. 2020 do 31. 5. 2020. U pozdějších rezervací pak budou platit storno podmínky hostitele jako obvykle.

3. Letenky a jízdenky

V případě, že je let zrušen z důvodu epidemie COVID-19 nebo v souvislosti s omezujícími opatřeními, má každý cestující nárok žádat vrácení ceny za letenku, případně žádat o přesměrování letu na náhradní spoj podle dostupnosti míst a možnosti vstupu na území jiných států.

Cestující však nemohou v případě zrušených letů z důvodu mimořádných okolností, jakou je současná epidemie COVID-19, žádat dopravce o odškodnění podle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 261/2004.

Pokud však konkrétní let zrušen není, přičemž cestujícímu nebylo umožněno se s ohledem na aktuální omezující opatření řady států letu se účastnit, může cestující žádat o zajištění náhradního letu pro případ odpadnutí omezujících opatření.

V této souvislosti dodáváme, že mnoho leteckých společností právě v souvislosti s epidemií COVID-19 nabízí možnost bezplatné změny odletů nebo zrušení rezervací. Doporučujeme proto informovat se na internetových stránkách příslušného dopravce.

Co se týká zrušených vlakových a autobusových spojů, i v tomto případě má cestující nárok na vrácení ceny jízdenky. V případě, že spoj zrušen nebyl, může vrácení jízdenky podléhat storno poplatku. V tomto ohledu Vám opět doporučujeme se informovat na internetových stránkách příslušného dopravce, řada dopravců se rozhodla navrátit cestujícím plnou cenu jízdenky beze srážky, příkladem jsou České dráhy.

Situaci okolo nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19 nadále bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme.

Právní novinky