Arzinger & Partners

PRACOVNĚPRÁVNÍ OTÁZKY VE VZTAHU KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ SARS-CoV-2 (COVID

24.03.2020

Přijetí a provedení krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 vytváří časté překážky či omezení, které omezují rozsah přidělování práce v souladu s pracovní smlouvu či zákoníkem práce.

V návaznosti na daná opatření vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat v co nejvyšší možné míře práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, tzv. home office. Zároveň je doporučeno podporovat čerpání dovolené, placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje, které může obsahovat kolektivní smlouva.

Níže si Vás dovolujeme seznámit se základními informacemi k možnému řešení dopadů v pracovněprávních vztazích.

V návaznosti na situaci vyvolanou epidemií viru COVID-19 a příslušná vládní opatření dochází ke vzniku několika typů překážek, které omezují běžný chod provozoven, společností či jiných zařízení. Na danou situaci Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje svým programem ANTIVIRUS, který funguje jako tzv. „kurzarbeit“. Ten bude aplikován namísto dosavadní komplikované úpravy institutu kurzarbeit v § 115 zákona o zaměstnanosti. Daný program řeší překážky prostřednictvím několika režimů, dle kterých dochází k distribuci finanční podpory na ochranu pracovních míst, provozoven, společností a jiných zařízení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo do 27. března 2020 vytvořit k jednotlivým režimům Metodiku, která bude obsahovat veškeré potřebné informace k podání žádosti o uvedenou podporu. V současné chvíli je realizace podpory nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

REŽIMY PROGRAMU ANTIVIRUS


REŽIM A – zaměstnanci byla nařízena karanténa

Tento program reaguje na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa krajskou hygienickou stanicí, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance.


Jaká je poskytována mzda nebo plat zaměstnanci a jaká náleží náhrada zaměstnavateli?

Ve výše uvedeném případě náleží zaměstnanci v době prvních 14 dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, tedy náhrada ve stejné výši jako při klasické pracovní neschopnosti zaměstnance způsobené nemocí. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. Od 15. dne je zaměstnanci vyplácena nemocenská Českou správou sociálního zabezpečení.


Může zaměstnanec v době nařízené karantény čerpat dovolenou?

Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené na dobu karantény. Zaměstnanec ale může požádat o čerpání v době nařízené karantény po dohodě se zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (a to dle § 219 odst. 1 zákoníku práce, kde karanténa není uvedena jako důvod pro přerušení dovolené).


Je možné vykonávat home office v případě, že je zaměstnanec v karanténě?

Práci z domova je možno vykonávat i během karanténního opatření. Pak zaměstnanci náleží běžná odměna za práci – mzda, plat nebo odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.


Může zaměstnavatel nařídit home office zaměstnanci?

Ne, home office je možné stanovit podle zákoníku práce pouze na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Home office tedy nemůže být zaměstnanci jednostranně nařízen zaměstnavatelem. Zároveň zaměstnanec si tento způsob práce nemůže dle zákona vynutit. Bližší podmínky práce z domova je vhodné upravit přímo pracovní smlouvu, jinou písemnou dohodou nebo vnitřním předpisem.

REŽIM B – uzavření provozovny, naprostá nemožnost přidělovat práci zaměstnanci


Tento režim reaguje na situace, kdy dojde k naprosté nemožnosti přidělovat práci zaměstnancům, a to z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je tedy na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID19 nařízeno uzavření provozu.


Jaká je poskytována mzda nebo plat zaměstnanci a jaká náleží náhrada zaměstnavateli?

Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

REŽIM C – významně omezená možnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci z důvodu karantény či ošetřovného


Reaguje na situace, kdy práce je zaměstnancům stále přidělována a provozovna, společnost či jiné zařízení je stále v provozu, ale z důvodu nařízené karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců, je možnost přidělovat práci významně omezena. Významnou částí je míněno zejména 30 % zaměstnanců firmy, provozovny či jiné organizační části podle provozní situace zaměstnavatele.


Jaká je poskytována mzda nebo plat zaměstnanci a jaká náleží náhrada zaměstnavateli?

Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
REŽIM D – omezení provozu z důvodu nedostatku surovin, výrobků a služeb


Uvedený režim reaguje na tzv. prostoj, kdy dochází k omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli.


Jaká je poskytována mzda nebo plat zaměstnanci a jaká náleží náhrada zaměstnavateli?

Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.


Je možné místo výše uvedeného převést zaměstnance na výkon jiné práce?

Zaměstnance lze převést na výkon jiné práce, ale pouze s jeho souhlasem. Po převedení přísluší zaměstnanci doplatek do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před převedením.

Jak prostoj zaměstnanci oznámit?

Prostoj se oznamuje písemnou formou konkrétnímu zaměstnanci s uvedením, od jakého dne daný prostoj trvá, s dodatkem, že po dobu trvání prostoje nebude zaměstnanec docházet na místo pracoviště.REŽIM E – omezení provozu z důvodu omezené poptávky po službách a výrobcích


Režim reaguje na omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí), v důsledku této poptávky dochází následně k nižší výrobě a tzv. částečné nezaměstnanosti některých zaměstnanců.


Jaké jsou finanční důsledky tzv. částečné nezaměstnanosti pro zaměstnavatele?

V těchto případech obecně náleží zaměstnanci 100 % náhrady průměrného výdělku. Uvedenou výši lze však snížit na základě dohody s odborovou organizací, pokud v rámci společnosti působí nebo lze výši upravit pomocí vnitřního předpisu. Zaměstnanci však musí být minimálně vypláceno 60 % průměrného výdělku.


Jaká je poskytována mzda nebo plat zaměstnanci a jaká náleží náhrada zaměstnavateli?

Náhrada mzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

OŠETŘOVNÉ

Kdo má nárok na ošetřovné?

Obecně zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku. Vláda svým opatřením však rozšířila ošetřovné i na zaměstnance pečující o dítě do 13 let věku a na zaměstnance pečujícího o jiného člena domácnosti, kdy zároveň stanovila podmínku, aby taková osoba žila ve společné domácnosti.


Vztahuje se ošetřovné i na OSVČ?

Ano, OSVČ budou mít rovněž nárok na „ošetřovné“, nejedná se však o nemocenskou dávku, ale o novou speciální dávku v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.


Po jakou dobu je ošetřovné poskytováno?

Podle vyjádření vlády ze dne 19. března by mělo ošetřovné náležet oprávněným osobám po celou dobu trvání epidemie oproti zákonem předpokládaným 9 dnům. V době trvání ošetřovného je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance po celou dobu trvání péče o dítě.


Kdo a v jaké výši vyplácí uvedenou dávku?

Celou dávku ošetřovného vyplácí OSSZ, zaměstnavatel není povinen vyplácet žádnou dávku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Jedná se tedy o průměrný denní příjem za rozhodné období, které činí zpravidla 12 předcházejících kalendářních měsíců. V případě OSVČ bude jednat o částku 424 Kč/den (necelých 14 000 Kč měsíčně). Uvedená částka bude poskytnuta všem, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.


Jak nárok uplatnit?

Nárok se uplatňuje ne tiskopise, který musí být potvrzen školou dítěte. Vyplněný a podepsaný formulář následně rodič předá zaměstnavateli, přičemž danou žádost lze vyfotit či naskenovat a zaslat zaměstnavateli prostřednictvím e-mailu. Zaměstnavatel je následně povinen předat dané podklady okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Ministerstvem práce a sociálních věci je doporučeno, aby nedocházelo k novým žádostem o ošetřovné nebo o jejich prodloužení. Z toho důvodu sice nebude poskytována po určitou dobu dávka ošetřovného. Dnes, 24. března 2020, bude Parlament České republiky projednávat a schvalovat zákon o prodloužení ošetřovného. Ten by měl zajistit, aby ošetřovné bylo vyplaceno i zpětně za celou dobu po kterou byl daný rodič s dítětem.

Právní novinky