Arzinger & Partners

NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY VŮČI STÁTU VZNIKLÉ VDŮSLEDKU PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S EP

20.03.2020

Přijetí a provedení krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 bezpochyby způsobí značné ztráty, a to především podnikatelům.

Každá fyzická a právnická osoba, tedy nejenom podnikatelé, však může po státu podle krizového zákona žádat náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které utrpěla v přímé souvislosti s krizovými opatřeními, provedenými jakýmkoli orgánem státní správy.

Níže si Vás dovolujeme seznámit se základními informacemi pro případné uplatnění takových škod.

Jak a kde nárok uplatnit?

Nárok na náhradu vzniklé škody anebo ušlého zisku musí být uplatněn písemnou žádostí u příslušného orgánu krizového řízení, který dotčené krizové opatření, jež zapříčinilo vznik škody, vydal. Tímto orgánem bude ve většině případů Úřad vlády ČR, mohou jimi být však i Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR či regionální orgány státní správy.

Do kdy?

Písemná žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy se poškozená osoba o vzniku škody a její výši dozvěděla. Uplynutím této lhůty nárok na náhradu škody zaniká. Podání písemné žádosti orgánu krizového řízení nepodléhá žádnému poplatku.

Jaké škody mohu uplatňovat?

Pouze takové škody a ušlý zisk, které vznikly či byly způsobeny v přímém důsledku krizového opatření. Může se jednat např. o vyplacené mzdy zaměstnancům, kteří v důsledku omezujících opatření nemohli pro zaměstnavatele vykonávat práci, zaplacené nájemné za prostor sloužící jako provozovna podnikatele, která byla uzavřena, či ušlý zisk v důsledku nemožnosti prodeje zboží či služeb podnikatele. Každý jednotlivý případ je však individuální a vyžaduje samostatné posouzení.

Je na poškozené osobě, aby svůj nárok na náhradu škody řádně a v náležité výši popsala a zároveň prokázala, že jí tato škoda vznikla právě v souvislosti s krizovým opatřením. Doporučujeme Vám proto vést o vzniku jakýchkoli škod či o výši ucházejícího zisku co nejpodrobnější dokumentaci a zachovávat veškeré s tímto související doklady a listiny, aby měl Váš nárok, rozhodnete-li se jej uplatnit, co nejvyšší šanci na úspěch.

Může se stát nějak bránit?

Odpovědnost za škodu způsobenou krizovými opatřeními je vůči státu poměrně přísná. Stát se může odpovědnosti zprostit pouze tehdy, prokáže-li, že si poškozená osoba způsobila škodu svým zaviněním (např. nedbalou reakcí na krizové opatření, objednáním zboží po provedení krizového opatření apod.).

I proto Vám doporučujeme učinit veškerá možná a nezbytná opatření za účelem minimalizace vzniku škodu, neboť i v této situaci platí, že každý má povinnost předcházet vzniku škody.

Je možné podat žalobu k soudu?

Nevyhoví-li krizový orgán žádosti o náhradu škody způsobené krizovým opatřením, je možné nárok uplatnit žalobou u civilního soudu. Zahájení řízení o náhradě škody vůči státu již soudnímu poplatku podléhá.

Právní novinky