Arzinger & Partners

ZPOŽDĚNÝ ČI ZRUŠENÝ LET? KOMPENZACE AŽ 600 EUR MŮŽE BÝT VAŠE!

10.10.2018

Létání se v posledních letech stává čím dál více standardem pro cesty na větší vzdálenosti a každý den dochází k tisícům zpoždění jednotlivých letů a několika stům zrušení. Pokud tedy využíváte služeb aerolinek, je jen otázkou času, kdy jeden z těchto opožděných či zrušených spojů bude právě ten Váš. V tomto článku nastíníme způsoby, jakými se lze domáhat náhrady v případě, že se do takové situace dostanete.

Právní rámec

Veškerou problematiku zrušených a zpožděných letů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen „nařízení“). Vzhledem k tomu, že toto nařízení platí pouze v rámci Evropské unie (dále jen „EU“), bude se vztahovat pouze na případy, kdy cestující odlétá z letiště umístěného na území členského státu a případy, kdy cestující odlétá z letiště umístěného na území třetího státu a přilétá na letiště umístěné na území členského státu. V druhém případě se však nařízení na cestující vztahuje, pouze pokud jim nebyla poskytnuta pomoc v zemi odletu a zároveň je provozující letecký dopravce dopravcem z Evropské unie.

Zrušený let

V případech, kdy Váš let není pouze opožděn, ale je zcela zrušen, máte následující práva: právo na proplacení pořizovací ceny letenky či přesměrování do cílového místa, a to za srovnatelných dopravních podmínek, dále právo na občerstvení a stravu a dva telefonní hovory a v případě přesměrování, kdy očekávaný čas odletu náhradního letu je alespoň den následující den po plánovaném odletu, má cestující též právo na ubytování a dopravu do takového ubytování. Za zrušený let pak mimo jiné cestujícímu za splnění určitých podmínek (nedostatečné avizování ze strany dopravce a neposkytnutí náhrady) vzniká právo na náhradu. Výše náhrady škody se poté pohybuje od 250 EUR do 600 EUR za let, závisejíce na jeho délce. Pokud je zrušený let délky 1.500 km a nižší, náleží cestujícímu částka ve výši 250 EUR. Pro lety delší 1.500 km, které se uskutečňují v rámci Evropské unie a všechny ostatní lety délky od 1.500 km do 3.500 km náleží cestujícímu částka
400 EUR. U všech zbývajících letů, na které se nařízení vztahuje, má cestující nárok na odškodnění ve výši 600 EUR.

Zpožděný let

Zpožděné lety se dělí lety do tří kategorií dle jejich délky, a to a) lety do 1.500km, b) veškeré lety v Evropské unii delší než 1.500km a ostatní lety o délce od 1.500 do 3.500km a c) ostatní lety, kterých se nařízení týká, ale nespadají do kategorie a) a b). Následně pak pro každou kategorii stanoví minimální délku zpoždění, při které leteckému dopravci vzniká povinnost poskytnout cestujícím pomoc. Pro lety kategorie a) jde o 2 hodiny, lety kategorie b) 3 hodiny a pro lety kategorie c) jde o 4 hodiny.

V případě, že cestujícího postihne výše uvedené zpoždění, má letecký dopravce povinnost poskytnout mu stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a dále dva telefonní hovory, zprávy telexem, faxem nebo elektronickou poštou. To by se však mohlo zdát málo zejména v případech, kdy je let opožděn o velmi dlouhou dobu. Další možnosti se cestujícímu otevírají v případě, že je let opožděn o více než 5 hodin. Cestující poté může žádat náhradu pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu. V případě, že je očekávaný čas odletu stanoven alespoň o den později než plánovaný čas odletu, je letecký dopravce povinen poskytnout cestujícímu navíc také ubytování a dopravu na takové ubytování.

Judikatura Evropského soudního dvora dále dovodila, že nejen pasažérům zrušených letů náleží finanční kompenzace. Soudní dvůr došel k závěru, že na cestující zpožděných letů je třeba, v souladu s korektivem rovného zacházení, nahlížet stejně jako na cestující letů zrušených, a je třeba jim tak přiznat nárok na náhradu škody podle nařízení v případech, kdy z důvodu zpoždění letu utrpí časovou ztrátu tří nebo více hodin. Výše poskytnuté náhrady škody se pak bude odvíjet od zařazení příslušného zpožděného letu do jedné z výše uvedených kategorií.

Aktuální judikatura Evropského soudního dvora

Soudní dvůr v nedávno řešené věci rozhodl, že se v rámci pořizovací ceny letenky cestujícím musí vyplácet i ta část ceny odpovídající provizi zprostředkovatele, ledaže zprostředkovatel určil svou provizi bez vědomí leteckého dopravce. Toto rozhodnutí uvítají zejména cestující, jelikož posunulo úroveň jejich ochrany při cestování letadlem na novou výši.

Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva, které nařízení přiznává cestujícím, je třeba uplatnit u leteckého dopravce, který předmětný let zprostředkoval. Lhůta pro uplatnění těchto práv není nařízením stanovena, nicméně doporučujeme klientům tak učinit co nejdřív.

V případě, že jste se dostali do situace, kdy Vám byl zrušen let, či byl zpožděn, a potřebujete uplatnit práva, která Vám z takového důvodu náleží, neváhejte nás kontaktovat a sjednat si s námi právní konzultaci.

Právní novinky