Arzinger & Partners

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

24.05.2018

Společnost Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 276 13 917, se sídlem Dušní 8/11, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118977 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízením GDPR.

Společnými správci spolu se správcem ve smyslu čl. 26 GDPR jsou spolupracující advokáti správce, a to Mgr. Zdeněk Horák, ev. č. ČAK: 17984, (dále jen „společní správci“).

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

Kontaktní údaje správce

1. Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: mail@arzinger.cz, písemně na adrese našeho sídla (Dušní 8/11, 110 00 Praha 1) nebo telefonicky na čísle: 222 320 153. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

2. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely poskytování právních služeb. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů: kontaktní a identifikační údaje, veškeré osobní údaje související s poskytováním právních služeb.

3. Speciální kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat.

Účel a právní základ zpracování

4. Osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Jedná se zejména o následující:
- poskytování právních služeb na základě smlouvy či pověření soudem nebo Českou advokátní komorou;
- plnění souvisejících právních povinností, zejména dle zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalších zákonů aplikovatelných v konkrétních případech;

- po ukončení poskytování právních služeb také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících osobní údaje předložit jako důkaz v soudním nebo správním řízení nebo pro případ kontroly ze strany dozorových orgánů státu – tím není nijak dotčena naše povinnost mlčenlivosti dle zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii.

5. Právním základem zpracování je:
- plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
- pověření soudem či Českou advokátní komorou k poskytování právních služeb, tedy splnění právní povinnosti;
- plnění zákonných povinností vyplývající zejména ze zák. č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalších zákonů aplikovatelných v konkrétních případech
- oprávněný zájem je titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme a archivujeme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním nebo správním řízení nebo při kontrole dozorového orgánu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu objektivní promlčecí lhůty.

Doba zpracování

6. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním či správní řízení, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména na základě advokátních předpisů a předpisů v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

7. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a IT dodavatelé, kteří mají k osobním údajům přístup jen v pro ně nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Osobní údaje předáváme, je-li to nezbytné k plnění našich smluvních a zákonných povinností, orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány) a dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

Vaše práva dle GDPR

8. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že má klient právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Pro ostatní subjekty je toto právo omezeno s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti.

9. V souladu s GDPR máte dále právo požadovat omezení zpracování, vznést stížnost nebo námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10. Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

11. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Společní správci

12. Společní správci zpracovávají osobní údaje v rámci vzájemné spolupráce. Společní správci mají uzavřenou dohodu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR.

13. Společní správci mají společnou evidenci osobních údajů a řídí se těmito zásadami zpracování osobních údajů. Správce poskytuje technické prostředky k zajištění a zabezpečení osobních údajů, jakož i pravidla pro jejich nakládání v součinnosti s ostatními společnými správci. Každý ze společných správců odpovídá samostatně za porušení GDPR, které je mu přičitatelné nezávisle na ostatních společných správcích. Jakýkoliv případ porušení zabezpečení řeší společní správci společně.

Právní novinky