Arzinger & Partners

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

25.05.2017

Od 01. 07. 2017 nabývá účinnosti rozsáhlá novela insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tato novela změní celou řadu aspektů insolvenčního řízení, počínaje zajištěním podmíněných pohledávek (včetně bankovních záruk), přes ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy, posouzení platební neschopnosti firem, až po oddlužení.

Od 1.7.2017 bude pro věřitele obtížnější dosáhnout odvolání ustanoveného insolvenčního správce, zároveň by se však měl zvýšit dohled nad výkonem jeho funkce. Návrh na povolení oddlužení si již dlužník nebude moci zásadně zpracovat sám, ale bude nucen pověřit zejména advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora nebo tzv. akreditovanou osobu mající zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti. Schůze věřitelů se v oddlužení nebude konat, ledaže kvalifikovaná většina věřitelů bude na jejím konání trvat.

Nově se zavádí tzv. mezera krytí, což je rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků a výší disponibilních příjmů. Podnikatel nyní nebude v úpadku, pokud tzv. mezera krytí v rozhodném období bude nižší než desetina výše jeho splatných závazků.

Dále bude muset věřitel, který nabyl pohledávku v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení, doložit informaci o tom, kdo je jeho skutečným majitelem.

Další novinkou je zavedení krajského principu u přidělování jednotlivých případů insolvenčním správců. Je tím řešen současný stav, kdy si „velcí“ insolvenční správci vytvářejí pobočky v každém jednotlivém okrese dle okresních soudů, což jim zákonitě přinášelo více případů a jejichž cílem byla dle důvodové zprávy k novele právě ziskuchtivost oproti větší blízkosti k dlužníkovi. Krajský princip by pak neměl přinášet insolvenčním správcům, kteří mají větší množství poboček v kraji, více nových případů.

Jedna z nejrozsáhlejších novel insolvenčního zákona přináší kromě výše zmíněného i několik dalších novinek, které se týkají například postavení věřitele, který je v koncernu s dlužníkem či zajištění budoucích pohledávek.

Se všemi nástrahami poměrně komplikované oblasti insolvenčního práva Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Právní novinky