Arzinger & Partners

NOVÝ PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON

02.05.2017

Posledním dnem měsíce května (31.05.), který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku, nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon. Ve stejný den pozbývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který dosud tuto problematiku řešil.

Kuřákům, kterých je podle Eurostatu mezi Čechy 28,7 procenta, přináší zákon mnohá omezení, ve výsledku se ale dotkne většiny populace. Česko bude zároveň 19. zemí Evropy, kde bude úplný zákaz kouření platit. Protikuřácký zákon nově rozšiřuje místa, kde bude platit zákaz kouření klasických cigaret, jde např. o vnitřní prostory hospod, barů a restaurací. Absolutní zákaz kouření, tedy i používání elektronických cigaret a vodních dýmek, se bude vztahovat např. na nástupiště veřejné silniční a drážní dopravy, obchodní centra, nekryté části zastávek hromadné dopravy, školy a školská zařízení, vnitřní prostory všech typů sportovišť, prostory dětských hřišť a sportovišť určených převážně pro osoby mladší 18 let.

V souvislosti s protikuřáckým zákonem dojde i k omezení prodeje tabákových výrobků či alkoholu. Platit bude zákaz prodeje alkoholu na akcích výhradně pro děti, na sportovních akcích si budete moci dát jen pivo nebo víno. Alkohol se nebude smět prodávat osobám, které jsou zjevně opilé nebo pod vlivem jiné návykové látky.

Co se týká sankcí, tak pro právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuty od 10 000 Kč až do výše jednoho milionu. Právě sankce za nedodržení zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let prodejcem, je ta vůbec nejvyšší. Zároveň s touto pokutou může být prodejci uložen trest zákazu činnosti do 2 let. V případě prodeje tabákového výrobku nebo alkoholického nápoje osobě mladší 15 let, se zvyšuje horní hranice uvedené zákonné sazby na dvojnásobek. Ve srovnání s předchozí právní úpravou došlo k podstatnému navýšení těchto částek, které budou nyní pro prodejce často likvidační.

Kontrolu nad dodržováním zákazu kouření na zákonem vymezených místech budou provádět obce v přenesené působnosti, orgány ochrany veřejného zdraví, Policie České republiky i obecní policie. Sankce byla v případě spáchání tohoto přestupku fyzickou osobou stanovena až do výše 5 000 Kč.

Živnostenské úřady budou provádět kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mimo místa povolená protikuřáckým zákonem. Dále budou kontrolovat dodržování podmínek prodeje uvedeného sortimentu, a to s ohledem na povinnost umístit v místě prodeje pro spotřebitele informaci o zákazu prodeje osobám mladším 18 let.

Dle důvodové zprávy je cílem navrženého zákona především prohloubení a zavedení dalších opatření směřující k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a úsilí o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek. Do zákona je rovněž transponována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/40/EU, tzv. nová tabáková směrnice.

Právní novinky