Arzinger & Partners

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

20.04.2017

Dne 20. 4. 2017 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Primární motivací zákonodárce pro tuto novelu byla povinnost transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, která však měla být transponována již před více než rokem (10. 4. 2016), následkem čehož se práv z této směrnice mohly subjekty domáhat na základě přímého účinku.

Mezi nejdůležitější novinky patří, díky iniciativě poslanců, zpřísnění podmínek pro stanovování sazebníků vybíraných kolektivními správci. Nově bude muset kolektivní správce, zvyšující sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než míru inflace v roce předcházejícím, požádat o souhlas Ministerstvo kultury ČR a toto povolení bude uděleno pouze po splnění předem daných podmínek.

Podstatnou změnou je také výrazné posílení transparentnosti výkonu kolektivní správy v ČR. Nyní zákon explicitně stanoví povinnost správce na jeho internetových stránkách zveřejňovat např. podmínky členství v kolektivním správci, jeho organizační strukturu, sazebníky, rozúčtovací řád atd.

Novela dále přináší výslovné zakotvení licence pro karikaturu a parodii. Zákonodárce tedy vyslyšel dlouhodobé volání veřejnosti po zavedení institutu, který by umožnil užití autorského díla pro účely parodie nebo karikatury bez souhlasu autora díla, aniž by se jednalo o zásah do autorského práva.

V neposlední řadě přináší novela autorského zákona zásadní změnu u zaměstnaneckých děl, kdy zákon nově výslovně stanoví, že souhlas poskytnutý zaměstnancem k převodu výkonu majetkového práva autorského se považuje za neodvolatelný a vztahuje se i ke všem případným dalším postoupením, přičemž postupník bude následně pro účely autorského zákona považován za zaměstnavatele.

Právní novinky