Arzinger & Partners

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON

30.03.2017

Od 01. 07. 2017 nabývá účinnosti nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který přináší významné změny v oblasti přestupkového práva.

Současná právní úprava rozlišuje mezi dvěma skupinami správních deliktů, a to mezi přestupky a jinými správními delikty. Zatímco přestupku se dnes může dopustit pouze nepodnikající fyzická osoba, tak jiného správního deliktu se může dopustit rovněž podnikající fyzická osoba a právnická osoba. Nový přestupkový zákon tuto dualitu překonává a zavádí jednotný pojem přestupek, kterého se tak může dopustit vedle fyzické osoby nepodnikající též fyzická osoba podnikající a osoba právnická.

Nový přestupkový zákon dále zavádí změny v úpravě zániku odpovědnosti za přestupek. Podle dnešní právní úpravy nelze přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Pokud bylo během této lhůty jednoho roku zahájeno řízení o přestupku, počíná běžet lhůta nová, avšak přestupek nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání roky dva. Maximální lhůta pro projednání přestupku tedy činí podle současné právní úpravy dva roky. Nový přestupkový zákon váže délku promlčecí doby nutné k zániku odpovědnosti za přestupek na závažnost přestupku. Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice nepřekročí 100.000 Kč, zanikne odpovědnost za přestupek uplynutím 1 roku. Pokud však jde o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice činí alespoň 100.000 Kč, zanikne odpovědnost za přestupek až po uplynutí 3 let. Promlčecí doba v obou případech začíná běžet dnem, který následuje po dni spáchání přestupku.

V souvislosti s novým přestupkovým zákonem byl dále schválen zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, který nabyde účinnosti rovněž k 01. 07. 2017. Nový přestupkový zákon totiž naproti zákonu č. 200/1990 (současný zákon o přestupcích) již neobsahuje skutkové podstaty přestupků. Skutkové podstaty přestupků obsažené v zákoně č. 200/1990 (současný zákon o přestupcích) byly přemístěny částečně do nového zákona č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, a do zvláštních zákonů.

Právní novinky