Arzinger & Partners

VÁŠ DLUŽNÍK PŘEVEDEN NA „BÍLÉHO KONĚ“? DÁ SE TOMU BRÁNIT?

16.02.2015

Převedl váš dlužník svůj obchodní podíl ve společnosti na nekontaktní osobu? Jak v takovém případě postupovat? Má smysl podávat žalobu? Dá se nějak dostat k úhradě dluhu nebo jeho části?

Schéma, které vymysleli nepoctiví společníci a jednatelé tuzemských korporací, je na první pohled jednoduché. Společnost se zadluží a není schopná či nechce pohledávky věřitelů splácet. Velmi často je před takovým převodem majetek společnosti záměrně vyveden. Následně společník a zpravidla i jednatel v jedné osobě převede svůj podíl ve společnosti na „bílého koně“, tedy společnost, která má buď sídlo v některé podnikatelsky pochybné zemi, přičemž zvláště oblíbená je oblast Karibiku či Seychely, nebo na fyzickou osobu, která má své „bydliště“ na obecním úřadě a noci tráví kdesi pod mostem.

Společnost najednou nemá jednatele a nový společník nejeví zájem na dalším pokračování obchodní či výrobní činnosti dlužníka. Veškeré pokusy o komunikaci s novým společníkem ze strany věřitelů či soudu jsou pak marné. Velmi často při převodu na nového společníka dochází i k převodu účetnictví společnosti, které je do budoucna pro věřitele, soudy a i finanční úřady již nedohledatelné.

Pohledávky věřitelů již zpravidla nelze splácet z prostředků dlužníka. Jeho majetek je zanedbatelný nebo žádný není vůbec dohledán a výtěžek z insolvenčního řízení tak nenabízí úplné uspokojení, nýbrž pouze symbolickou výplatu věřitelům. Věřitelé, kteří stojí o zbytek svých peněz, musí vyhledat profesionální právní pomoc.

Vyplatí se investovaný čas a peníze do právních sporů? Jak se může věřitel bránit proti tomu, že jeho dlužník s ním přestane komunikovat, nemá jednatele a veškeré pokusy o postižení majetku dlužníka, právnické osoby, jsou marné nebo poskytují jen nepatrné uspokojení pohledávek věřitele?

Tuzemský právní řád poskytuje prostředky, jak nekalé jednání společníků či členů statutárních orgánů společností postihnout. Domoci se spravedlnosti a peněz od dlužníka v takové situaci není jednoduché, a proto je potřeba postupovat s veškerým odborným úsilím. Naše advokátní kancelář se na podobné případy specializuje a máme tak s uvedenou problematikou již zkušenosti.

Tyto případy mají vždy dvě roviny. Trestněprávní a občanskoprávní, přičemž oběma cestami se mohou věřitelé domoci alespoň částečné náhrady za své pohledávky. Domáhat se náhrady škody v trestním řízení je z pohledu věřitele levnější a procesně jednodušší, neposkytuje však vždy náhradu pohledávek věřitele ve výši 100%. Kombinace obou zmíněných rovin je jedinou účinnou cestou k úspěchu z pohledu věřitele. Každý případ je však jiný, postup je proto potřeba volit individuálně v návaznosti na konkrétní okolnosti dané věci.

Je dokonce možné docílit i toho, že původní společník bude v důsledku rozhodnutí soudu navrácen na svoji pozici ve společnosti. V takovém případě by musel původní společník osobně čelit věřitelům a nesl by také odpovědnost za porušení svých povinností vůči zadlužené společnosti.

Zda se investovaný čas a peníze vyplatí, záleží opět na okolnostech, zejména na výši dlužné částky a osobě dlužníka. V případě pohledávek ve větší hodnotě je přínos právní pomoci nesporný. Pro věřitele s menšími pohledávkami je pak výhodné se spojit při postupu vůči dlužníkovi s ostatními, vytvářet tak synergie a částečně sdílet náklady právního zastoupení, např. při zastoupení věřitelů coby poškozených v rámci trestního řízení.

O tom, že se v popsaném případě nejedná o ojedinělé excesy několika podvodníků a neúspěšných podnikatelů, ale o fenomén dnešní doby, svědčí množství společností nabízejících oddlužení a jejich propagace na internetu a v ostatních médiích. Oddlužením se však v tomto případě myslí zprostředkování převodu nebo převzetí obchodního podílu zadlužené společnosti za stanovený poplatek, nikoliv pomoc s restrukturalizací dluhu či vstupem do insolvenčního řízení. Hlavní výhody tohoto řešení jsou pak dlužníky spatřovány v tom, že na společníky a členy statutárních orgánů nedopadnou sankce, které pojí zákon s insolvenčním řízením či se způsobením úpadku obchodní korporace. Avizovanými výhodami mají být dále úspora času a ušetření si „obtěžující“ komunikace s věřiteli, soudy a exekutory.

Naše advokátní kancelář se pouští do ostrých sporů proti dlužníkům a členům jejich orgánů, kteří se snaží vyhnout plnění svých závazků a povinností vyplývajících ze zákona. Podstatou těchto sporů je snaha o převedení principu loajality do skutečných vztahů mezi účastníky na obchodní korporaci a touto korporací. Princip loajality zjednodušeně říká, že společník musí brát za všech okolností ohled na prospěch obchodní společnosti, nikoliv pouze svůj vlastní.

Jednání společníka v rozporu se zájmy společnosti je porušením jeho povinností dle zákona. Převodům obchodních podílů a dalším krokům společníků, které mají za cíl znemožnit úplné uspokojení věřitelů společnosti, se proto lze bránit cestou soudního sporu. Příkladem takového porušení povinností je nevytváření rezerv při hospodaření tak, aby nemohlo dojít k neschopnosti plnit závazky společnosti, přestože o existenci pohledávek věřitelů společnost věděla. Tyto společnosti také zpravidla od převodu obchodního podílu nadále nemají ani jednatele. I v tom lze spatřovat porušení povinností společníků, neboť společnost v takovém případě nikdo nespravuje. Nejvýraznějším projevem poškození věřitele jsou však okolnosti spočívající v tom, že převod obchodního podílu byl uskutečněn s úmyslem vyhnout se hrazení dluhů společnosti, a to i ztížením nebo vyloučením možností kontaktovat nového společníka. Společnost tak není kupována za účelem pokračování v obchodní čí výrobní činnosti, která by generovala příjmy.

Nezbývá než dodat, že pokud jste se stali obětí organizované skupiny, zaměřené na krácení uspokojení věřitelů nebo Váš věřitel odmítá řádně komunikovat a plnit své závazky, vyhledejte odbornou právní pomoc například u naší advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNERS, která se danou problematikou dlouhodobě a úspěšně zabývá.

Právní novinky