Arzinger & Partners

Zastoupení před soudy

Naše klienty jsme schopni zastoupit ve všech typech řízení před obecnými soudy. Při soudním jednání i v průběhu celého řízení důsledně dbáme na uplatnění všech procesních práv v zájmu úspěchu ve sporu. V oblasti civilního práva naše klienty běžně zastupujeme zejména ve sporech:

  • o zaplacení peněžité pohledávky či vydání určité věci;
  • vzniklých mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti;
  • pracovněprávních – spory vyplývající z pracovněprávních vztahů, zejména v souvislosti s jejich ukončením;
  • ve sporech o náhradu majetkové škody, o vydání bezdůvodného obohacení;
  • ve sporech o náhradu škody o zdraví;
  • ve sporech, v nichž je uplatněn nárok z titulu porušení či ohrožení osobnostních práv;
  • rodinných – např. rozvodová řízení, řízení o určení otcovství, řízení o výživném, majetkové vypořádání;
  • ve správním soudnictví – zejména se jedná o spory o přezkum rozhodnutí, jež byla vydána správními orgány, jako jsou např. finanční úřady, úřady práce, stavební úřady, katastr nemovitostí, apod.

Při převzetí právního zastoupení před uvažovaným soudním sporem, či v jeho průběhu, podrobujeme právní situaci našeho klienta vždy důsledné analýze. Jejím výsledkem je podrobný rozbor odhadovaných šancí v daném soudním sporu, identifikace slabých míst nároku či obrany našeho klienta a tomu odpovídající návrh co nejefektivnějšího dalšího postupu. Naši klienti jsou díky naší hluboké znalosti dosavadní judikatury, jakož i odborné literatury předem informováni o vyhlídkách v jejich soudním sporu a zejména o podstatných skutkových či právních otázkách. Důsledná analýza umožňuje být o několik kroků před protistranou a získat tak výhodu při vedení soudního sporu.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy