Arzinger & Partners

Vznik a rozvázání pracovního poměru

Jsme si vědomi vysoké důležitosti a odpovědnosti při poskytování právní pomoci v oblasti pracovního práva, a proto s klienty vždy konzultujeme jejich individuální požadavky, na jejichž základě navrhujeme optimální postup a rychlé efektivní řešení problému. Vedle konzultací a přípravy právních analýz vedoucích k zodpovězení otázek našich klientů nabízíme:

  • přípravu pracovních smluv;
  • vypracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce);
  • přípravu konkurenčních doložek;
  • přípravu dohod o hmotné odpovědnosti;
  • asistenci při kolektivním vyjednávání, přípravu a revizi kolektivních smluv;
  • přípravu a revizi manažerských smluv;
  • právní poradenství a tvorbu dokumentů týkajících se ochrany know-how, klientely a obchodního tajemství zaměstnavatele.

V naší praxi se často zabýváme otázkami, které souvisejí s ukončením pracovního poměru. Pro zaměstnavatele se zpravidla jedná o problém významně zasahující do jeho aktivit, na straně zaměstnance jde o podstatný zásah do jeho osobní sféry. Při vyřizování požadavků našich klientů, týkajících se rozvázání pracovního poměru, proto klademe důraz na ochranu zájmů klienta a prosazení jeho práv. V této souvislosti poskytujeme především tyto právní služby:

  • komplexní právní rozbor problému klienta a návrh praktického řešení s přihlédnutím k možným důsledkům (např. řešení otázek odstupného, hromadného propouštění a vyjednávání s odbory)
  • přípravu dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru či výpovědi z pracovního poměru
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy