Arzinger & Partners

Advokátní úschovy

Advokátní úschova slouží našim klientům zejména v souvislosti s převodem nemovitostí či jiným úplatným nabýváním majetku, kdy potřebují mít jistotu, že cena za převod bude řádně uhrazena. Tuto jistotu jim dává smlouva o úschově, na základě níž nabyvatel (kupující) skládá kupní cenu nebo její podstatnou část do této advokátní úschovy. Z úschovy je tato částka vyplacena převodci (prodávajícímu) teprve v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky stanovené ve smlouvě.  

Finanční prostředky (kupní cena) jsou složeny na svěřenecký účet (účet úschov), který je veden ve prospěch správce (advokáta). Pro každého klienta je veden zvláštní účet a jeho prostředky jsou tak spravovány zcela odděleně od financí jiných klientů i advokáta. 

Vedení účtu úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou uzavřenou mezi advokátem a bankou omezující možnost dispozice s prostředky na účtu jak z hlediska oprávněné osoby, tak z hlediska účelu použití prostředků. K tíži účtu banka není oprávněna zúčtovat své pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků.

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně), přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky.

Výhody advokátních úschov lze shrnout následovně:

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy