Arzinger & Partners

Obhajoba

Při obhajobě našich klientů věnujeme zvýšenou pozornost přípravě strategie obhajoby v souladu se zájmy klienta, které se snažíme chránit v co nejširší možné míře. Při poskytování právních služeb v trestních věcech dbáme na individuální přístup a potřeby klienta. Využitím veškerých právních prostředků k obhajobě klienta se snažíme zajistit spravedlivý proces, ve spolupráci s klientem aktivně vyhledáváme důkazy svědčící ve prospěch obhajoby a v případě potřeby zajišťujeme vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření. V rámci trestního řízení nabízíme našim klientům zejména tyto služby:

  • konzultace při prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení – právní poradenství před podáním vysvětlení;
  • příprava písemných podání v trestním řízení;
  • zastupování obviněných v přípravném řízení;
  • řešení problémů spojených s vazbou – v případě vazby usilujeme všemi prostředky o její zrušení;
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů;
  • mediace a příprava podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání a pro použití alternativních druhů trestů;
  • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost).

Pokud je klient obviněn či dokonce vazebně stíhán a v trestním řízení následně vyjde najevo jeho nevina, jsme v případě, že zjistíme pochybení orgánů činných v trestním řízení, připraveni dle požadavků klienta uplatňovat náhradu škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě a za nezákonné trestní stíhání.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy