Arzinger & Partners

Výběrová řízení – dotace z fondů EU

Našim klientům poskytujeme právní služby spočívající v organizaci výběrových řízení pořádaných při realizaci projektů, pro něž jsou čerpány dotace v rámci operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Tato výběrová řízení podléhají pravidlům stanoveným v metodikách výběrových řízení pro příslušné operační programy. Současně zadavatelé z veřejného sektoru a nově od 1.4.2012 i velká řada soukromých společností, které jsou po novele zákona o veřejných zakázkách považovány za dotované zadavatele, musí plnit i všechny povinnosti stanovené tímto zákonem. To přináší výrazně vyšší administrativní zátěž pro zadavatele. Při porušení podmínek hrozí značné prodloužení doby trvání výběrového řízení, a to zejména v důsledku možného řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, což v určitých případech může znamenat i ztrátu možnosti čerpat příslušnou dotaci.

Naše advokátní kancelář má řadu zkušeností s organizací uvedených výběrových řízení, kdy je obvykle pověřena k výkonu všech zadavatelských činností. Je tak odpovědná za:

  • přípravu všech s výběrovým řízením souvisejících právních dokumentů;
  • řádné a včasné zveřejnění informací o výběrovém řízení;
  • dodržování všech informačních povinností, a to vůči uchazečům, řídícímu orgánu příslušného dotačního programu a dalším subjektům;
  • dodržování všech lhůt;
  • správnost protokolů, rozhodnutí a dalších souvisejících dokumentů, jež vznikají při výběrovém řízení;
  • plnění všech podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách a příslušnou metodikou daného operačního programu či výzvy;
  • přípravu smluvních dokumentů, jež jsou uzavřeny s vítězným uchazečem.

V případě, že jsou podány námitky či podnět k přezkoumání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, naše advokátní kancelář připravuje písemné podklady v rámci těchto řízení, zejména tedy rozhodnutí o námitkách a vyjádření k ÚOHS.

S našimi zkušenostmi a znalostí rozhodovací praxe ÚOHS jsme schopni zajistit bezproblémový průběh výběrového řízení v předem dohodnutých lhůtách.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy