Arzinger & Partners

EIA a právo životního prostředí

Našim klientům pomáháme také při posuzování výstavby v tzv. procesu EIA, tj. při posuzování vlivu záměru na životní prostředí a ve zjišťovacím řízení, jehož cílem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne. V průběhu těchto procesů pro naše klienty připravujeme:

  • vyjádření k oznámení záměru, k dokumentaci a k posudku;
  • námitky proti stanovisku EIA v navazujícím územním řízení;
  • podněty pro zrušení stanoviska EIA pro rozpor s právními předpisy;
  • odvolání proti územnímu rozhodnutí;
  • žaloby o zrušení rozhodnutí postupem podle soudního řádu správního;
  • poradenství při posuzování ekologických zátěží.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy