Arzinger & Partners

Územní a stavební řízení

Poskytujeme komplexní právní služby ve stavebním řízení zahrnující:

  • úpravy právních vztahů ke stavebním pozemkům
  • sepis smlouvy o dílo ve výstavbě, smlouvy s architekty, projektanty, stavebním dozorem
  • asistence při ohlašování stavby či přípravě žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • příprava žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
  • otázky vyvlastnění dle stavebního zákona;
  • vypracování dalších podání a návrhů pro správní řízení včetně žádosti o vydání a stavebního povolení;
  • zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení);
  • zastupování před soudy a orgány státní správy (v územních a stavebních řízeních);
  • sepis žalob na náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím státních orgánů.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy