Arzinger & Partners

Ochrana osobnosti

Právní otázky týkající se ochrany osobnosti zahrnují především zásahy do osobnostních práv fyzických osob souvisejících s jejich osobní svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením ve společnosti.

Naše advokátní kancelář nabízí klientům právní poradenství a právní služby zahrnující především:

  • právní posouzení zásahů do práv na ochranu osobnosti z hlediska občanského zákoníku, antidiskriminačního zákona, tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání;
  • zastupování v mimosoudních jednáních o zastavení zásahů do osobnostních práv a náhradě vzniklé újmy;
  • přípravu žalob na ochranu osobnosti a zastupování v řízení před soudem, případně i přípravu trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy.
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy