Arzinger & Partners

Odpovědnost za vady, náhrada škody

S vadami se každý z nás ve svém životě pravidelně setkává, ať již se jedná o vady běžného spotřebního zboží či vady nemovitostí nebo jiných věcí vyšší hodnoty. S našimi klienty často řešíme jejich nároky a možnosti postupu vůči těm, kdo za vady odpovídají. V úvahu přichází zejména povinnost vady odstranit, poskytnout slevu z ceny věci nebo díla, v případě závažných vad možnost odstoupení od smlouvy.

Častým problémem našich klientů bývá také újma spočívající ve škodě na zdraví či majetku, způsobená třetí osobou. Poskytujeme jim právní pomoc při vymáhání jejich nároků vůči těmto osobám a jejich práva uplatňujeme i v řízeních před soudem. Mezi naše hlavní činnosti v této oblasti patří:

  • právní posouzení závažnosti vad a návrh postupu při uplatňování nároků;
  • uplatňování nároků na náhradu škody na majetku či nemajetkové újmy z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztazích;
  • uplatňování nároků vzniklých z odpovědnosti za škodu na zdraví; v těchto případech poskytujeme právní služby jak v případech vzniku škody na zdraví v souvislosti s léčebným zákrokem či zákrokem v oboru plastické chirurgie, tak i v případech, kdy ke škodě na zdraví dojde v souvislosti s deliktním jednáním třetí osoby (např. dopravní nehoda, trestný čin apod.)
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci;
  • zastupování poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené trestným činem (uplatnění nároku v trestním i civilním řízení);
  • vymáhání bezdůvodného obohacení (nároky z neplatného právního úkonu či z plnění bez právního důvodu).
Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy