Arzinger & Partners

Občanskoprávní smlouvy

Naše advokátní kancelář v právních vztazích, kde jako jedna ze smluvních stran vystupuje občan – fyzická osoba, poskytuje právní pomoc při smluvní úpravě takových právních vztahů. Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří tak nejčastěji spočívají v následujících činnostech:

  • vypracování návrhů textů smluv dle konkrétních požadavků našich klientů;
  • posouzení návrhů smluv předložených protistranou včetně zapracování změn dle požadavků našeho klienta;
  • vyjednávání nebo poskytování právní podpory při vyjednávání znění smluv s druhou smluvní stranou; při poskytování právních služeb, kdy druhou smluvní stranou je zpravidla podnikatel poskytující našim klientům určité zboží či služby, účinně chráníme zájmy našeho klienta, aby byla vyrovnána jeho přirozeně slabší vyjednávací pozice a uzavíraná smlouva byla dostatečným nástrojem pro ochranu jeho práv;
  • posuzujeme možnost ukončení občanskoprávních smluv a připravujeme dokumenty směřující k jejich ukončení;
  • posuzujeme porušování smluv a řešíme odpovědnostní vztahy vzniklé v důsledku porušení smluvních ustanovení;
  • projednáváme v zastoupení našich klientů s protistranou důsledky vzniklé odpovědnosti za vady či za škodu a prosazujeme poskytnutí příslušných náhrad našim klientům; rovněž v tomto případě profesionální přístup naší advokátní kanceláře účinně pomáhá vyrovnat slabší vyjednávací pozici občana – spotřebitele;
  • poskytujeme právní pomoc při prosazování nároků z občanskoprávních smluv včetně případného uplatnění takových nároků před soudy či rozhodčími orgány.

Při přípravě občanskoprávních smluv se snažíme pochopit potřeby našich klientů s cílem vytvořit smluvní podmínky chránící práva a oprávněné zájmy našich klientů. Ke klientům přistupujeme vždy individuálně, a to jak při přípravě smluv, jež jsou jako smluvní typy upraveny občanskoprávními normami, tak i při přípravě smluv překračujících běžné smluvní typy. Pro naše klienty zpracováváme nejen základní typy smluv, jako jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo či smlouvy o půjčce, ale také smlouvy tzv. na míru dle požadavků klienta. Vždy postupujeme tak, aby odpovídaly potřebám klienta a zároveň v nejvyšší možné míře chránily jeho zájmy, zajistily mu jistotu při plnění smlouvy a ochranu při jejím porušení.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy