Arzinger & Partners

Cenné papíry

Uvědomujeme si, že nakládání s cennými papíry tvoří důležitou součást obchodních aktivit našich klientů. V této oblasti proto poskytujeme komplexní právní služby zahrnující:

  • poradenství a předběžné posouzení obchodů s cennými papíry;
  • vypracování či revizi smluv o převodu, půjčce, zastavení, úschově, správě nebo obhospodařování cenných papírů, jakož i obstaravatelských smluv týkajících se cenných papírů;
  • podporu při výkonu a uplatnění práv z cenných papírů.

Pro své klienty zajišťujeme také úschovu cenných papírů.

Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti i v oblasti směnečného práva, ve které poskytujeme následující právní služby:

  • vypracování směnek;
  • posuzování vymahatelnosti směnek;
  • příprava biankosměnek a dohod o vyplňovacím právu směnečném ;
  • sepis návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu;
  • příprava námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu;
  • zastupování věřitelů i dlužníků v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek.

Kromě výše zmíněných činností v oblasti práva cenných papírů jsme připraveni poskytnout Vám právní služby též při procesu změny druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, emisích akcií a dluhopisů, včetně vyměnitelných a prioritních dluhopisů a při obchodování na regulovaných trzích (při přípravě prospektů, přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaných trzích a vyřazení cenných papírů z regulovaných trhů).

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy