Arzinger & Partners

Ochrana hospodářské soutěže

Svým klientům poskytujeme právní služby při ochraně před nekalosoutěžním jednáním jejich konkurentů. Zájmy klientů zastupujeme ve věcech narušování jejich zájmů nekalosoutěžními jednáními ostatních konkurentů, které spočívají zejména v 

  • klamavé reklamě, klamavém označování zboží a služeb,
  • vyvolání nebezpečí záměny,
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
  • podplácení,
  • zlehčování,
  • nepřípustné srovnávací reklamě,
  • porušování obchodního tajemství,
  • dotěrném obtěžování či
  • ohrožování zdraví spotřebitelů nebo životního prostředí.

Máme zkušenosti s řešením případů zneužití dominantního postavení na trhu a se zastupováním v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Poskytujeme poradenství ve vztahu k veřejné podpoře včetně otázek souvisejících s jejím schvalováním, až už před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy