Arzinger & Partners

Akvizice

Poskytujeme veškeré právní služby při kapitálových a majetkových akvizicích.

U kapitálových akvizic zastupujeme klienty při získání obchodního podílu, a to už jde o existující obchodní podíl (sekundární trh), tak i v případech podílu vznikajícího samotnou akvizicí (primární trh), zejména

 • právní zkoumání subjektu, jehož kapitálová účast se nabývá (Legal Due Diligence) včetně zajištění jeho finančního prověření (Financial Due Diligence)
 • příprava smluv o převodu části či celého obchodního podílu, o koupi akcií;
 • zajištění potřebných souhlasů valné hromady společnosti;
 • účast při upisování základního kapitálu či koupě emitovaných akcií.

U majetkových akvizic spočívajících v prodeji podniku či jeho části nebo nákupu aktiv společnosti spočívají námi poskytované služby zejména v následujícím

 • právní zkoumání nabývaného souboru aktiv (Legal Due Diligence);
 • příprava příslušných smluv;
 • zajištění potřebných souhlasů valné hromady společnosti;
 • splnění nezbytných informačních povinností.

Při provádění právního přezkumu, pro který se v obchodních vztazích ustálilo anglické pojmenování – Legal Due Diligence, prověřujeme právní kvalitu předmětu akvizice. V případě nabývání obchodního podílu/akcií společnosti zkoumáme zejména

 • zakladatelské dokumenty společnosti a jejich změny;
 • veškeré obchodní smlouvy a závazky včetně zajišťovacích institutů;
 • vztahy k nemovitostem;
 • vztahy k zaměstnancům a odborovým orgánům;
 • probíhající soudní a jiné spory;
 • plnění povinností vůči orgánům veřejné moci.

Cílem přezkumu je upozornění nabyvatele na jakákoliv právní rizika spojená s předmětem akvizice. Taková zjištění může nabyvatel využít zejména k rozhodnutí o samotné realizaci akvizice či o její ceně.

Při přípravě veškerých dokumentů dbáme na zakotvení dostatečných záruk pro nabyvatele předmětu akvizice, které směřují k vyloučení právních rizik souvisejících s akvizicí.

Zastoupení ve sporech
Obchodní právo
Občanské právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Investiční výstavba
Trestní právo
Pobyt cizinců
Advokátní úschovy