Arzinger & Partners

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VSTUPUJE V ÚČINNOST

10.12.2013

Nový kodex soukromého práva začne od 1. ledna 2014 ovlivňovat život nás všech. Co nás čeká?

Na sklonku listopadu 2013 nebyl schválen asi poslední návrh na odklad účinnosti Nového občanského zákoníku. Nový kodex soukromého práva tak s největší pravděpodobností skutečně začne počátkem ledna 2014 ovlivňovat život nás všech.

Nová úprava, jež svým rozsahem bezmála dosahuje počtu 4 000 paragrafů, kompletně mění celou soukromoprávní oblast práva a zasahuje do majetkových a rodinných poměrů všech osob, občanů i podnikatelů.

Vzhledem k této rozsáhlosti a mnohosti jednotlivých oblastí změn přinášíme na dalších řádkách pouze jejich heslovitý přehled.

Pokud si budete přát, jsme připraveni společně s Vámi nalézt oblasti, kde se změny budou dotýkat právě Vás, Vašich používaných dokumentů a postupů, a pomoci Vám s aplikací nové právní úpravy do Vašeho podnikání či soukromého života.

Na co se tedy budeme muset připravit?

1) Přijetí Nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) je nejvýznamnější změnou v českém právním řádu za posledních 50 let.

2) Od 1. ledna 2014 bude zrušen celý obchodní zákoník, stávající občanský zákoník, zákon o rodině, zákon o bytovém vlastnictví, zákon o nájmu nebytových prostor, jakož i další desítky významných právních norem.

3) Všechny smlouvy uzavírané po 1. lednu 2014 bude třeba přizpůsobit novým podmínkám. Nejenom odkazy na zákonná ustanovení, ale jejich samotný obsah bude nezbytné upravit potřebám nové právní úpravy.

4) Nájmy bytů a nebytových prostor, které byly uzavřeny i před 1. lednem 2014 se po tomto datu budou řídit novou právní úpravou. Dojde tak ke změně výpovědních podmínek z nájemních smluv a dalších podstatných částí nájemního vztahu.

5) Právní vztahy podnikatelů se budou nadále řídit občanským zákoníkem. NOZ odstraňuje dosavadní dvojí rozdílnou úpravu pro občany a podnikatele.

6) Nová právní úprava přináší revoluci v dědickém právu.

7) Stavba bude nadále součástí pozemku. Zanikne tak samostatné vlastnictví domů, neboť tyto se stanou součástí pozemků, na nichž stojí.

8) Dojde k zavedení dalších veřejných registrů a seznamů (vedle stávajících – např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a dojde k posílení důvěry ve správnost údajů v nich zapsaných.

9) Nová úprava přináší celou řadu dosud neužívaných termínů, s nimiž se budeme nadále setkávat. Jako příklady můžeme uvést – výprosa, pacht, služebnost, výměnek, kvitance, závdavek, švagrovství, závod, adhezní smlouvy apod. Rovněž bude nově upravena celá řada institutů – např. předsmluvní odpovědnost, neúměrné zkrácení, postoupení smlouvy, podstatná změna okolností.

10) Nová úprava přinese zvýšenou ochranu slabší smluvní strany – např. spotřebitelé či podnikatelé jednající bez souvislosti s vlastním podnikáním. Tato ochrana se promítá do požadavků na obsah doposud používaných dokumentů (všeobecné smluvní podmínky, formulářové smlouvy), jejichž části se po 1. lednu 2014 mohou stát neplatnými.


Výše uvedených deset bodů je skutečně pouze stručným a zobecněným přehledem těch nejvýznamnějších změn.

Podrobnější informace, které se budou vztahovat k Vašemu podnikání či osobnímu životu, Vám rádi k Vaší žádosti poskytneme.


S přáním všeho dobrého ve Vašem podnikání a soukromém životě i v nastávajícím roce 2014Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář

Právní novinky