Arzinger & Partners

Odměna za poskytování právních služeb

Odměnu za poskytované právní služby obvykle účtujeme v závislosti na množství času, jež byl vynaložen při poskytování právních služeb za účelem vyřízení klientem požadované věci (odměna časová). Časová odměna je vyjádřena hodinovou sazbou. Naše advokátní kancelář účtuje hodinovou sazbu v jednotkách 0,1 hodiny. Nejmenší účtovatelnou jednotkou je tak 6 minut. Při vyúčtování časové odměny, jež se děje pravidelně měsíčně vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly klientovi právní služby poskytnuty, zasíláme společně s vyúčtováním i přehled poskytovaných právních služeb. Tento přehled obsahuje popis příslušné provedené činnosti, datum, kdy byla činnost provedena a dále i údaj o množství času a účtované částce za jednotlivé provedené činnosti. V případě, že pro klienta je současně zpracováváno více věcí, je samozřejmostí, že jednotlivé věci jsou účtovány samostatně a klient tak má vždy představu, kolik právních služeb bylo vynaloženo na vyřízení té které právní věci.

Odměnu za poskytnuté právní služby při vyřizování určitých záležitostí, jejichž povaha to umožňuje, navrhujeme našim klientům paušální odměnu za vyřízení celé záležitosti. Klient v takovém případě zaplatí předem dohodnutou částku za vyřízení věci, aniž by nesl riziko, že odměna za skutečně vynaloženou činnost by mohla přesahovat dohodnutou paušální částku.

Našim stálým klientům rovněž umožňujeme, aby odměna za poskytnuté právní služby byla stanovena jako paušální měsíční částka.

Při poskytování právních služeb spočívajících v zastoupení klienta v soudním, rozhodčím či jiném řízení, jsme ve výjimečných případech připraveni dohodnout i způsob stanovení odměny za poskytnuté právní služby v závislosti na výsledku věci (succes fee).

Od klientů při uzavření smlouvy o poskytování právních služeb zpravidla požadujeme zaplacení přiměřené zálohy na odměnu za poskytované právní služby.

V odměně za poskytované právní služby jsou již zahrnuty běžné náklady a výdaje, jako jsou náklady na telefony, faxy, e-maily, poštovné, kopie, místní doprava a doručování písemností. Tato sazba rovněž zahrnuje jednání a vyhotovování korespondence a smluvních dokumentů.

Naproti tomu výdaje, jako jsou specializované nebo oficiální překlady, soudní, správní a notářské poplatky, platby specializovaným poradcům, meziměstská a mezinárodní doprava a obdobné náklady jsou účtovány zvlášť. V případě vyšších předpokládaných nákladů, např. soudních poplatků, cestovních výdajů, rozsáhlých překladů a podobně, zpravidla rovněž požadujeme zaplacení přiměření zálohy.

V případě, že není uzavřena dohoda o smluvní odměně za poskytování právních služeb, účtuje naše advokátní kancelář odměnu za poskytnuté právní služby podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB