Arzinger & Partners

Desatero advokátní kanceláře ARZINGER & PARTNEŘI

Advokátní kancelář ARZINGER & PARTNEŘI na základě svých dosavadních zkušeností získaných při poskytování právních služeb vytvořila následující desatero, kterým se při své činnosti řídí:

„Loajalita“ – stěžejním východiskem naší práce je vždy zájem klienta, který vnímáme jako závazek věrnosti. Důsledně vždy hodnotíme naši schopnost poskytnout požadovanou právní službu a zkoumáme případné střety zájmů, abychom mohli nezávisle, účinně a v souladu s pokyny klienta poskytnout právní pomoc.

„Diskrétnost“ – bezvýjimečně plníme zákonem uloženou povinnosti mlčenlivosti. Tuto zásadu promítáme i do nakládání s informacemi a dokumenty, které nám klienti svěřují.

„Odbornost“ – soustavně sledujeme nejnovější vývoj právní úpravy a jejího výkladu v literatuře a judikatuře českých a evropských soudů. Pečlivě dbáme na udržování vysoké profesní úrovně všech členů naší advokátní kanceláře.

„Důraz“ – naše služba musí vždy směřovat k prosazení zájmu klienta. Využíváme všech dostupných prostředků k účinnému dosažení cíle a nespokojíme se s rutinním vyřízením věci. Vždy bojujeme o vítězství našeho klienta.

„Cílevědomost“ – k dosažení vytýčených cílů volíme individuální přístupy respektující konkrétní potřeby a podmínky našich klientů.

„Odpovědnost“ – cítíme se být vázáni kvalitou našich výsledků a proto k poskytování právních služeb přistupujeme odpovědně a se vší vážností. Tomu odpovídá i nastavení kontrolních mechanismů uvnitř naší advokátní kanceláře, které soustavně prověřujeme a zdokonalujeme.

„Komunikace“ – víme, že podstatou kvalitní právní služby je otevřená komunikace s klientem. Proto klientům nasloucháme a snažíme se důkladně porozumět jejich zájmům. Pravidelné informování klienta o postupu vyřizování jeho záležitosti je samozřejmostí.

„Úspornost“ – při vědomí praktického dopadu rčení, že „čas jsou peníze“, předkládáme našim klientům řešení vedoucí co nejrychleji k požadovanému cíli.

„Dostupnost“ – uvědomujeme si, že klient se na nás obrací s potřebou řešení svých aktuálních potřeb, které je zpravidla limitováno časem. Naše služby proto přizpůsobujeme klientovi a nabízíme tak co nejširší možnosti komunikace, včetně dostupnosti všech členů našeho týmu na mobilním telefonu.

„Vnitřní stabilita“ – dlouhodobě se snažíme o vybudování silného a vyváženého týmu, jehož každý člen cítí ve své práci podporu kolektivu a organizační zázemí kanceláře, které mu otevírají potřebný prostor pro sebevědomé hájení zájmů klienta.  

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB