Arzinger & Partners

Náš přístup k odměně

Advokátní kancelář ARZINGER & PARTNEŘI poskytuje právní služby zpravidla za úplatu, jež je před poskytnutím právní služby dohodnuta s klientem. Smlouvy o poskytování právních služeb, včetně dohod o odměně za poskytování právních služeb, uzavíráme vždy v přísném souladu s příslušnými předpisy upravujícími výkon advokacie.

Při stanovení výše odměny v jednotlivých právních věcech postupujeme dle standardů naší advokátní kanceláře a při poskytování právních služeb v zahraničí, potom i dle standardů mezinárodní sítě advokátních kanceláří ARZINGER & PARTNERS, jejímž je naše advokátní kancelář členem.

Tyto standardy nám umožňují zohlednit povahu požadované právní služby, předpokládaný rozsah poskytovaných právních služeb, jakož i v odůvodněných případech přihlédnout ke specifickým požadavkům žadatele o poskytnutí právních služeb.

Předběžné konzultace týkající žádosti klienta o převzetí právního zastoupení či poskytování právních služeb nejsou naší advokátní kanceláří účtovány, pokud tak není výslovně dohodnuto. Součástí předběžných konzultací bývá zpravidla rozbor požadované záležitosti při osobním jednání se žadatelem o právní službu směřující k vymezení činností, které v daném případě bude nezbytné učinit za účelem naplnění požadavku klienta. Při předběžné konzultaci tak již klient získává předběžný právní náhled na danou věc a rovněž i představu o časovém a finančním rozsahu spojeném s vyřízením věci.

Jinými slovy, bezplatně se žadatelem o poskytnutí právní služby projednáme jeho záležitost, v přiměřeném rozsahu i prostudujeme dokumenty a podklady pro vyřízení věci, provedeme jejich předběžný rozbor a výsledky sdělíme žadateli spolu s návrhem odměny za případně poskytované právní služby v dané věci. Pokud žadatel souhlasí, dojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Pokud žadatel s návrhem nesouhlasí, jsou mu předané dokumenty a podklady vráceny ev. zničeny a doposud provedené činnosti mu nebudou účtovány.

O nás
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB